Friday, April 21, 2017

Vote Labour Llafur - Vote Geraint Lloyd-Williams On May 4Overshadowed by the General election, local elections will be taking place across the country on May 4th.  My cousins cousin, Geraint Lloyd-Williams, is restanding as a Labour County Councillor in Denbigh, North Wales.  This is from his FaceBook page.

Arosfannau glaw chwarae, rhaid iddo fod yn ŵyl banc yng Nghymru, mae angen taith gerdded er. Nid oedd gennym unrhyw fwriad ar canfasio heddiw, ond cawsom ymateb da ar ddydd Sadwrn, yn gwneud rhannau thaflu bellaf y ward, adborth cadarnhaol da o waith blaenorol a phrosiectau yn y dyfodol os ail-ethol ar Fai 4 oed.

Hefyd mae llawer o ymatebion da ar y ffonau rhag canfasio dros y ffôn, a hefyd am y tro cyntaf drwy gyfryngau cymdeithasol, ond nid yw'n yr un fath â bodloni preswylwyr yn bersonol.
Mae'r tywydd yn esgus da i wneud ychydig o negeseuon e-bost y cyngor a gwaith papur (mast Vodafone arfaethedig) a gorffen gweithio ar daflen arall, beth bynnag sy'n digwydd dwi'n dal yma tan yr 8fed. Mai.

Rwyf wedi chwarae pêl-droed yn Cae Howell, pan na allech weld y bêl gan fod y gwair mor hir, dwi wedi dringo yr hen siglenni, oherwydd bod y bechgyn hŷn wedi lapio o gwmpas y bar uchaf, yr wyf yn chwarae mewn caeau Pillings cyn y tai cyngor diwethaf a elwir bellach yn Bryn Seion eu hadeiladu, es i Gwaenynog ac ysgol Genedlaethol (Ysgol pwll y grawys) yr wyf yn cerdded i Henllan drwy'r crest i fynd i chwarae gyda ffrindiau, yn tyfu i fyny yn Ninbych uchaf oedd y gorau.
Pleidleisiwch dros y bachgen lleol, pleidleisio Llafur, pleidleisio am rywun sydd wedi byw yn y ward am 32 o flynyddoedd ac mae wedi gwneud ei gartref Dinbych am 54 mlynedd, yn pleidleisio Geraint Lloyd-Williams ar Fai 4 oed.

Rain stops play, it must be a bank holiday in Wales, still need a walk though. We had no intention on canvassing today but we had a good response on Saturday, doing the far flung reaches of the ward, some good positive feedback from previous work and future projects if re-elected on May 4th. 
Also a lot of good responses on the phones from telephone canvassing and also for first time via social media but it's not the same as meeting residents in person.

This weather is a good excuse to do some council emails and paperwork (proposed Vodafone mast) and finish working on another leaflet, whatever happens I'm still here until the 8th. May.

I've played football in Cae Howell, when you couldn't  see the ball because the grass was so long, I've climbed the old swings, because the older lads had wrapped them around the top bar, I played in Pillings fields before the last council houses now known as Bryn Seion were built, I went to Gwaenynog and National school, I walked to Henllan through the crest to go and play with mates, growing up in upper Denbigh was the best.

Vote for the local lad, vote Labour, vote for somebody who has lived in the ward for 32 years and has made Denbigh his home for 54 years, vote Geraint Lloyd-Williams on May 4th.

No comments: